วิสัยทัศน์ :
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๓๐๐ ลิตร เพื่อใช้ในงานตัดหญ้า สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงชะอำ 18/10/2564 12,273.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๒๐๐ ลิตร เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงแก่งกระจาน 18/10/2564 8,166.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมาเปลี่ยนแผ่นการ์ดเรล จำนวน ๕ แผ่น, เปลี่ยนแผ่นปิดหัวการ์ดเรล จำนวน ๒ แผ่น, เปลี่ยนเสาการ์ดเรล จำนวน ๖ ต้น และเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน ๖ ชุด พร้อมค่าใช้จ่ายอื่นๆ สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงเขาย้อย จำนวน ๑ งาน 15/10/2564 48,693.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อถังควบคุมการจราจร ระหว่างก่อสร้างสำหรับทางหลวง (สีส้ม) จำนวน ๑๐๐ ใบ เพื่อใช้สำรองจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ของแขวงทางหลวงเพชรบุรี 15/10/2564 150,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเพชรบุรี กิจกรรมอำนวยการเเละสนับสนุน การพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการเเละระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงท่ายาง แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 15/10/2564 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงท่ายาง และหมวดทางหลวงแก่งกระจาน 14/10/2564 32,018.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้งานจัดทำแผนประจำปี ของงานแผนงาน 14/10/2564 5,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ และงานขุดลอกทางระบายน้ำ ของหมวดทางหลวงเขาย้อย 12/10/2564 29,298.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ และงานขุดลอกทางระบายน้ำ ของหมวดทางหลวงเขาย้อย 12/10/2564 29,078.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๔๐๐ ลิตร เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงชะอำ 12/10/2564 12,088.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมางานตัดแต่งกิ่งไม้ ทางหลวงหมายเลข ๔ (๐๕๐๒) ตอนเขาวัง - สระพระ ที่ กม.๑๕๗+๓๐๐ - กม.๑๖๖+๒๐๐ สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงท่ายาง จำนวน ๒๑๑ ต้น 11/10/2564 9.53 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (รถตำรวจทางหลวง) ชำรุด จำนวน 2 รายการ เลขที่ พบ.(ท)3/2564 27/09/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (รถตำรวจทางหลวง) ชำรุด จำนวน 2 รายการ เลขที่ พบ.(ท)2/2564 27/09/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเพชรบุรี โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยว งานเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 3432 ตอน หินลาด – เขื่อนแก่งกระจาน 27/09/2564 26,827,283.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเพชรบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางสายรองด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3187 ตอนเขื่อนเพชร – บางกุฬา 27/09/2564 4,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 811 รายการ