วิสัยทัศน์ :
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๓๖๐๐ งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน เขาวัง - สระพระ ตอน ๔ ที่ กม.๑๖๐+๑๐๐ (สะพานต่างระดับท่าศาลาบ้านลาด) ปริมาณงาน ๒,332 SQ.M. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 199,969.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๓๖๐๐ งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอนเขาวัง - สระพระ ตอน ๓ ที่ กม.๑๖๒+๑๐๐ (สะพานต่างระดับเข้าเมืองเพชรทิศใต้) ปริมาณงาน ๒,3๕๗ SQ.M. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 199,967.88 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมาแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๓๑๔๓๐ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอนเขาวัง - สระพระ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๖๑+๒๖๐ - กม.๑๖๒+๔๕๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๒ EACH.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2563 499,689.13 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมาแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๓๑๔๓๐ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอนสระพระ - ห้วยทรายใต้ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗๙+๐๐๐ - กม.๑๘๐+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๔ EACH.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2563 499,767.94 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๓๖๐๐ งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน สระพัง - เขาวัง ตอน ๓ ที่ กม.๑๕๓+๕๐๐ (สะพานต่างระดับเขาตะเครา) ปริมาณงาน 4,655 SQ.M. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 395,675.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๓๖๐๐ งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน เขาวัง - สระพระ ตอน ๕ ที่ กม.๑๖๙+๑๐๐ (สะพานต่างระดับท่ายาง) ปริมาณงาน ๒,๓๓๓ SQ.M. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 198,305.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๓๖๐๐ งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอนเขาวัง - สระพระ ตอน ๒ ที่ กม.๑๕๗+๘๐๐ (สะพานต่างระดับเข้าเมืองเพชรทิศเหนือ) ปริมาณงาน ๒,33๓ SQ.M. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 198,305.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๓๖๐๐ งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ ตอน ๒ ที่ กม.๑๘๗+๕๐๐ (สะพานต่างระดับชะอำ) ปริมาณงาน ๕,๘๒๐ SQ.M. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 494,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๓๖๐๐ งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน สระพัง - เขาวัง ตอน ๒ ที่ กม.๑๔๘+๗๐๐ (สะพานต่างระดับหนองหญ้าปล้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 199,969.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๓๖๐๐ งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๓๕๒๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนทางเข้าเมืองเพชรบุรี ที่ กม.๐+๑๐๐ (สะพานต่างระดับออกเมืองเพชร) ปริมาณงาน ๔,๖๖๐ SQ.M. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 399,921.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ้างเหมาแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๓๑๓๐๐ งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ชะอำ - วังโบสถ์ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๑+๘๕๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒,๐๖๙ EACH.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2563 499,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเพชรบุรี กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันเเละเเก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๘๐๐ งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน สระพัง - เขาวัง ตอน ๗ ระหว่าง กม.๑๕๖+๗๐๐ - กม.๑๕๘+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ เเห่ง 10/04/2563 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเพชรบุรี กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันเเละเเก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน สระพัง - เขาวัง ระหว่าง กม.๑๓๔+๕๘๗ - กม.๑๕๗+๓๑๒ LT.,RT. เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน ๑ เเห่ง (๑,๖๑๖ M.) 10/04/2563 3,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเพชรบุรี กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันเเละเเก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน สระพัง - เขาวัง ระหว่าง กม.๑๓๔+๕๘๗ - กม.๑๕๗+๓๑๒ LT.,RT. เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน ๑ เเห่ง (๑,๖๑๖ M.) 10/04/2563 3,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเพชรบุรี กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันเเละเเก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๘๐๐ งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน สระพัง - เขาวัง ตอน ๗ ระหว่าง กม.๑๕๖+๗๐๐ - กม.๑๕๘+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ เเห่ง 10/04/2563 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 596 รายการ