วิสัยทัศน์ :
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/10/2563 133,895.25 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/10/2563 133,895.25 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563) งานเงินทุนหมุนเวียน 07/10/2563 35,332.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงเพชรบุรี กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3510 ตอนควบคุม 0202 ตอน พุสวรรค์ - ยางชุม ระหว่าง กม.65+154 - กม.65+643 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.489 กม.) กำหนดเวลาทำการ 120 วัน 14/09/2563 9,950,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงเพชรบุรี งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนเขื่อนเพชร - บางกุฬา ระหว่าง กม.๑๙+๖๒๐ - กม.๒๖+๗๙๔ เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน ๑ เเห่ง (๒,๐๖๐ M.) - 10/09/2563 3,700,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงเพชรบุรี โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0502 ตอน เขาวัง – สระพระ ระหว่าง กม.170+153 – กม.171+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง กำหนดเวลาทำการ 180 วัน 28/08/2563 9,950,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงเพชรบุรี กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3187 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขื่อนเพชร – บางกุฬา ระหว่าง กม.19+620 - กม.26+794 เป็นช่วงๆ ปริมา 26/08/2563 3,700,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงเพชรบุรี โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3510 ตอนควบคุม 0202 ตอน พุสวรรค์ - ยางชุม ระหว่าง กม.65+154 – กม.65+643 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.489 กม.)กำหนดเวลาทำการ 120 วัน 24/08/2563 9,950,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงเพชรบุรี งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนเขื่อนเพชร - บางกุฬา ระหว่าง กม.๑๙+๖๒๐ - กม.๒๖+๗๙๔ เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน ๑ เเห่ง (๒,๐๖๐ M.) 20/08/2563 3,700,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงเพชรบุรี งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนเขื่อนเพชร - บางกุฬา ระหว่าง กม.๑๙+๖๒๐ - กม.๒๖+๗๙๔ เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน ๑ เเห่ง (๒,๐๖๐ M.) 20/08/2563 3,700,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงเพชรบุรี แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน เเละแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนเขื่อนเพชร - บางกุฬา ระหว่าง กม.๑๙+๖๒๐ - กม.๒๖+๗๙๔ เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน ๑ เเห่ง (๒,๐๖๐ M.) 18/08/2563 3,700,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลุ่มจังหวัด โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง ๒ งานติดตั้งไฟฟ้าเเสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอนสระพระ - ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม.๑๘๗+๔๐๐ - กม.๑๘๘+๐๐๐ (บริเวณสะพานต่างระดับชะอำ) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ปริมาณงาน ๗ EACH. 04/08/2563 4,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563) 31/07/2563 38,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563) 31/07/2563 46,248.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562) 31/07/2563 39,716.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 772 รายการ