วิสัยทัศน์ :
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๓๖๐๐ งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน เขาวัง - สระพระ ตอน ๔ ที่ กม.๑๖๐+๑๐๐ (สะพานต่างระดับท่าศาลาบ้านลาด) ปริมาณงาน ๒,332 SQ.M. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 338/-/356/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
2 จ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๓๖๐๐ งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอนเขาวัง - สระพระ ตอน ๓ ที่ กม.๑๖๒+๑๐๐ (สะพานต่างระดับเข้าเมืองเพชรทิศใต้) ปริมาณงาน ๒,3๕๗ SQ.M. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 338/-/355/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
3 จ้างเหมาแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๓๑๔๓๐ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอนเขาวัง - สระพระ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๖๑+๒๖๐ - กม.๑๖๒+๔๕๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๒ EACH.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2563 338/-/345/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
4 จ้างเหมาแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๓๑๔๓๐ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอนสระพระ - ห้วยทรายใต้ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗๙+๐๐๐ - กม.๑๘๐+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๔ EACH.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2563 338/-/344/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
5 จ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๓๖๐๐ งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน สระพัง - เขาวัง ตอน ๓ ที่ กม.๑๕๓+๕๐๐ (สะพานต่างระดับเขาตะเครา) ปริมาณงาน 4,655 SQ.M. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 338/-/358/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
6 จ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๓๖๐๐ งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน เขาวัง - สระพระ ตอน ๕ ที่ กม.๑๖๙+๑๐๐ (สะพานต่างระดับท่ายาง) ปริมาณงาน ๒,๓๓๓ SQ.M. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 338/-/357/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
7 จ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๓๖๐๐ งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอนเขาวัง - สระพระ ตอน ๒ ที่ กม.๑๕๗+๘๐๐ (สะพานต่างระดับเข้าเมืองเพชรทิศเหนือ) ปริมาณงาน ๒,33๓ SQ.M. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 338/-/354/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
8 จ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๓๖๐๐ งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ ตอน ๒ ที่ กม.๑๘๗+๕๐๐ (สะพานต่างระดับชะอำ) ปริมาณงาน ๕,๘๒๐ SQ.M. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 338/-/353/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
9 จ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๓๖๐๐ งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน สระพัง - เขาวัง ตอน ๒ ที่ กม.๑๔๘+๗๐๐ (สะพานต่างระดับหนองหญ้าปล้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 338/-/360/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
10 จ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๓๖๐๐ งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๓๕๒๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนทางเข้าเมืองเพชรบุรี ที่ กม.๐+๑๐๐ (สะพานต่างระดับออกเมืองเพชร) ปริมาณงาน ๔,๖๖๐ SQ.M. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 338/-/359/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
11 จ้างเหมาแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๓๑๓๐๐ งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ชะอำ - วังโบสถ์ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๑+๘๕๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒,๐๖๙ EACH.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2563 338/-/343/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
12 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33200 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับ ทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0502 , 0503 ตอนเขาวัง - สระพระ, สระพระ - ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม.156+399 - กม.176+294 และ กม.176+294 - กม.210+167 ปริมาณงาน 16 แห่ง (121.78 ตร.ม.) 03/04/2563 eb-พบ.23/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
13 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0501 ตอน สระพัง – เขาวัง ระหว่าง กม.136+470 - กม.148+700 LT, RT. เป็นช่วงๆ และทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0503 ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม.191+400 - กม.203+400 LT, RT เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 2 แห่ง (4,152 EACH) 03/04/2563 eb-พบ.23/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
14 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0503 ตอน สระพระ – ห้วยทรายใต้ ตอน 2 ระหว่าง กม.190+130 - กม.191+430 ปริมาณงาน 1 แห่ง (70 EACH) 03/04/2563 eb-พบ.21/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
15 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟฟ้าสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0503 ตอน สระพระ – ห้วยทรายใต้ ตอน 3 ที่ กม.202+050 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 eb-พบ.20/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 434 รายการ