วิสัยทัศน์ :
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ชะอำ - วังโบสถ์ ตอน ๑๒ ระหว่าง กม.๓+๗๔๔ - กม.๖+๔๗๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๕,๔๕๖ M.) 11/11/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
2 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ชะอำ - วังโบสถ์ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๓+๔๐๔ - กม.๑๖+๓๖๘ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ( ๕,๘๖๔ M.) 11/11/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
3 งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองควง - หนองหญ้าปล้อง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒+๑๐๐ - กม.๑๔+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๒,๙๐๕ SQ.M.) 10/11/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
4 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนหนองควง - หนองหญ้าปล้อง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๖ + ๐๐๐ - กม.๑๘ + ๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๔,๙๙๐ ตร.ม.) 10/11/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
5 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขื่อนเพชร - เขื่อนแก่งกระจาน ที่ กม.๑๐+๘๐๐ ปริมาณงาน 1 เเห่ง 04/11/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
6 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3510 ตอนควบคุม 0202 ตอน พุสวรรค์ - ยางชุม ระหว่าง กม.65+154 – กม.65+643 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.489 กม.)กำหนดเวลาทำการ 120 วัน 24/08/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
7 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนเขื่อนเพชร - บางกุฬา ระหว่าง กม.๑๙+๖๒๐ - กม.๒๖+๗๙๔ เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน ๑ เเห่ง (๒,๐๖๐ M.) 20/08/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
8 งบกลุ่มจังหวัด โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0503 ตอนสระพระ – ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม.187+400 – กม.188+000 (บริเวณสะพานต่างระดับชะอำ) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ปริมาณงาน 7 EACH. กำหนดเวลาทำการ 90 วัน 29/07/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
9 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0503 ตอน สระพระ – ห้วยทรายใต้ ตอน 4 ระหว่าง กม.209+060 - กม.209+350 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 eb-พบ.24/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
10 งานไฟฟ้าเเสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนหนองควง - หนองหญ้าปล้อง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕+๙๕๐ - กม.๗+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ เเห่ง (๔๕ EACH) 29/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
11 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๕๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอนพุสวรรค์ - ยางชุม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๑+๕๕๐ - กม.๖๓+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ เเห่ง (๒๙๓.๘๕ SQ.M.) 29/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
12 งานไฟฟ้าเเสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน เขาวัง - สระพระ ตอน ๗ ระหว่าง กม.๑๗๔+๗๔๕ - กม.๑๗๕+๙๕๕ ปริมาณงาน ๑ เเห่ง (๒๘ EACH) 29/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
13 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑, ๐๕๐๒, ๐๕๐๓ ตอน สระพัง - เขาวัง, เขาวัง - สระพระ, สระพระ - ห้วยทรายใต้ ปริมาณงาน ๑๔ แห่ง 26/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
14 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเเละขนส่ง รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน เขาวัง - สระพระ ระหว่าง กม.๑๗๐+๑๕๓ - กม.๑๗๑+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ เเห่ง 26/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๕๑๐๐ งานปรับปรุง ผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน เขาวัง - สระพระ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๖๐+๗๖๕ - กม.๑๖๒+๑๖๐ เเละ กม.๑๖๓+๐๒๐ - กม.๑๖๓+๗๕๕ LT.ปริมาณงาน ๓๑,๖๕๕.๐๐ SQ.M. 26/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 55 รายการ