วิสัยทัศน์ :
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0503 ตอน สระพระ – ห้วยทรายใต้ ตอน 4 ระหว่าง กม.209+060 - กม.209+350 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 eb-พบ.24/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
2 งานไฟฟ้าเเสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนหนองควง - หนองหญ้าปล้อง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕+๙๕๐ - กม.๗+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ เเห่ง (๔๕ EACH) 29/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
3 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๕๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอนพุสวรรค์ - ยางชุม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๑+๕๕๐ - กม.๖๓+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ เเห่ง (๒๙๓.๘๕ SQ.M.) 29/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
4 งานไฟฟ้าเเสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน เขาวัง - สระพระ ตอน ๗ ระหว่าง กม.๑๗๔+๗๔๕ - กม.๑๗๕+๙๕๕ ปริมาณงาน ๑ เเห่ง (๒๘ EACH) 29/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
5 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑, ๐๕๐๒, ๐๕๐๓ ตอน สระพัง - เขาวัง, เขาวัง - สระพระ, สระพระ - ห้วยทรายใต้ ปริมาณงาน ๑๔ แห่ง 26/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
6 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเเละขนส่ง รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน เขาวัง - สระพระ ระหว่าง กม.๑๗๐+๑๕๓ - กม.๑๗๑+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ เเห่ง 26/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
7 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๕๑๐๐ งานปรับปรุง ผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน เขาวัง - สระพระ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๖๐+๗๖๕ - กม.๑๖๒+๑๖๐ เเละ กม.๑๖๓+๐๒๐ - กม.๑๖๓+๗๕๕ LT.ปริมาณงาน ๓๑,๖๕๕.๐๐ SQ.M. 26/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
8 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวเเอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗๕+๔๘๐ - กม.๑๗๗+๔๖๕ LT. ปริมาณงาน ๓๐,๕๐๗.๐๐ SQ.M. 26/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวเเอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๘๙+๐๐๐ - กม.๑๙๑+๓๗๐ RT. ปริมาณงาน ๓๓,๙๕๔.๐๐ SQ.M 26/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
10 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองควง - หนองหญ้าปล้อง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๐+๓๗๐ - กม.๑๒+๑๐๐ ปริมาณงาน ๒๐,๕๕๐.๐๐ SQ.M. 26/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
11 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอนสระพระ - ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม.๒๐๕+๕๕๐ - กม.๒๐๗+๒๗๕ LT. ปริมาณงาน ๒๔,๘๒๐.๐๐ SQ.M. 26/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
12 งบจังหวัด โครงการส่งเสริมและพัฒนา การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงทางสะพานเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3179 ตอนควบคุม 0100 ตอนเทศบาลเมืองเพชรบุรี – บ้านลาด ที่ กม.7+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/03/2563 eb-พบ.3/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
13 งบจังหวัด โครงการส่งเสริมและพัฒนา การค้า การลงทุน และ การท่องเที่ยว กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงทางสะพานเพื่อเชื่อมโยงเส้นทาง การค้า การลงทุน และ การท่องเที่ยว งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3349 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองควง – หนองหญ้าปล้อง ที่ กม.3+510 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/03/2563 eb-พบ.4/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
14 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3349 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองควง – หนองหญ้าปล้อง ระหว่าง กม.20+140 – กม.21+306 (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง กม.20+728) ปริมาณงาน 10,494.00 SQ.M. 16/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
15 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0502 – 0503 ตอนเขาวัง - สระพระ, สระพระ - ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม.156+399 - กม.176+294 และ กม.176+294 - กม.210+167 ปริมาณงาน 16 แห่ง (121.78 ตร.ม.) 13/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 47 รายการ