วิสัยทัศน์ :
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันเเละเเก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๘๐๐ งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน สระพัง - เขาวัง ตอน ๗ ระหว่าง กม.๑๕๖+๗๐๐ - กม.๑๕๘+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ เเห่ง 10/04/2563 eb-พบ.41/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
2 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันเเละเเก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน สระพัง - เขาวัง ระหว่าง กม.๑๓๔+๕๘๗ - กม.๑๕๗+๓๑๒ LT.,RT. เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน ๑ เเห่ง (๑,๖๑๖ M.) 10/04/2563 eb-พบ.42/2563 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
3 งานไฟฟ้าเเสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน เขาวัง - สระพระ ตอน ๗ ระหว่าง กม.๑๗๔+๗๔๕ - กม.๑๗๕+๙๕๕ ปริมาณงาน ๑ เเห่ง (๒๘ EACH) 29/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
4 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๕๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอนพุสวรรค์ - ยางชุม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๑+๕๕๐ - กม.๖๓+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ เเห่ง (๒๙๓.๘๕ SQ.M.) 29/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
5 งานไฟฟ้าเเสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนหนองควง - หนองหญ้าปล้อง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕+๙๕๐ - กม.๗+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ เเห่ง (๔๕ EACH) 29/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
6 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอนสระพระ - ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม.๒๐๕+๕๕๐ - กม.๒๐๗+๒๗๕ LT. ปริมาณงาน ๒๔,๘๒๐.๐๐ SQ.M. 26/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
7 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองควง - หนองหญ้าปล้อง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๐+๓๗๐ - กม.๑๒+๑๐๐ ปริมาณงาน ๒๐,๕๕๐.๐๐ SQ.M. 26/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
8 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0503 ตอน สระพระ – ห้วยทรายใต้ ตอน 3 ระหว่าง กม.189+000 – กม.191+370 RT. ปริมาณงาน 33,954.00 SQ.M.กำหนดเวลาทำการ 90 วัน 26/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0503 ตอน สระพระ – ห้วยทรายใต้ ตอน 1 ระหว่างกม.175+480 – กม.177+465 LT. ปริมาณงาน 30,507.00 SQ.M. 26/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
10 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0502 ตอน เขาวัง – สระพระ ระหว่าง กม.170+153 – กม.171+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
11 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๕๑๐๐ งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน เขาวัง - สระพระ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๖๐+๗๖๕ - กม.๑๖๒+๑๖๐ เเละ กม.๑๖๓+๐๒๐ - กม.๑๖๓+๗๕๕ LT.ปริมาณงาน ๓๑,๖๕๕.๐๐ SQ.M. 26/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
12 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑, ๐๕๐๒, ๐๕๐๓ ตอน สระพัง - เขาวัง, เขาวัง - สระพระ, สระพระ - ห้วยทรายใต้ ปริมาณงาน ๑๔ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนงานรายประมาณ การ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโย 26/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
13 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3349 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองควง – หนองหญ้าปล้อง ระหว่าง กม.20+140 – กม.21+306 (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง กม.20+728) ปริมาณงาน 10,494.00 SQ.M. 16/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
14 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0501 ตอน สระพัง – เขาวัง ระหว่าง กม.136+470 - กม.148+700 LT, RT. เป็นช่วงๆ และทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0503 ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม.191+400 - กม.203+400 LT, RT เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 2 แห่ง (4,152 EACH) 13/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
15 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0503 ตอน สระพระ – ห้วยทรายใต้ ตอน 2 ระหว่าง กม.190+130 - กม.191+430 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 56 รายการ