วิสัยทัศน์ :
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
การรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี
ลงวันที่ 24/04/2562
ลงวันที่ 24/04/2562

ตามที่กรมทางหลวงได้เชิญประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2561

บัดนี้กรมทางหลวงได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงดังกล่าวในสาระสำคัญ 2 ประการ ดังนี้
1. กำหนดวันให้ใช้บังคับ จากเดิม นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา แก้ไขเป็น นับแต่วันที่อธิบดีกรมทางหลวงประกาศกำหนดเป็นต้นไป
2. แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมตามบัญชีท้ายร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี พ.ศ. .... จากเดิมกำหนดให้ปรับขึ้นอัตราค่าธรรมเนียมผ่านทางทุก 7 ปี แก้ไขเป็น ให้ปรับเพิ่มขึ้นทุก 5 ปี

จึงขอเชิญประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าวอีกครั้ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562


'